گرادیانت

خطی

از بالا به پایین

خطی

از چپ به راست

دایره شعاعی

وسط

دایره شعاعی

از چپ به پایین

دایره شعاعی

از وسط به پایین

دایره شعاعی

بخش سایه روشن

خطی

بخش انتقال نرم